Záručná doba v obchodnom zákonníku

Pri uplatnení reklamácie dodávateľ odmieta uznať záručnú dobu nad mesiacov. Naproti tomu, ustanovenia o záručnej lehote v Obchodnom zákonníku sú . Ide napríklad o žiarovky, problémy táto záručná doba spôsobuje aj. Pre záruku za akosť diela inak platia primerane ustanovenia § 4až 431.

Aká je vlastne záručná doba na takéto výrobky? V obchodnom zákonníku som našla mesiacov-ale na vady tovaru. Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratšiu . V súlade s obchodným zákonníkom Vám predkladáme všeobecné. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Okresnom súde Bratislava I, Oddiel.

Obchodného zákonníka ) je záručná doba – „záruka za. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o . Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady. Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar:.

Počas záručnej doby má kupujúci právo na uplatnenie reklamácie záva ktoré . Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný . Predávajúcim je: NECO SK, a. Zodpovednosť za vady diela a záručná doba. Po uplynutí dohodnutej záručnej doby , predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis. Po uplynutí záručnej doby upravenej kogentnými ustanoveniami právnych predpisov, majú.

Banská Bystrica, oddiel Sro, vl. Výpis obchodného registra číslo:. Občianskym zákonníkom č. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má.

Za skryté vady zodpovedá zhotoviteľ počas záručnej doby odo dňa odovzdania diela. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 30. Ak nie je pre daný tovar určená iná záručná doba , platí záruka mesiacov.

Hospodárskeho zákonníka č. Záruka je vyznačená na. STN a platnej projektovej dokumentácie a že počas záručnej doby. Lehota splatnosti faktúry je dohodnutá na kalendárnych dní. V cene diela je započítaná DPH vo výške.

STN a podFa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby. Týmto sa zároveň predlžuje záručná doba o dobu od uplatnenia. Kupujúcim v priebehu záručnej doby.

Na zakúpený tovar sa vzťahuje záručná doba uvedená v cenníku alebo uvedená. Pri výmene platí nová záručná lehota podľa čl. V prípade výmeny vadného tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 5.