Záručná doba na opravu podľa obchodného zákonníka

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy objednávateľ prevzal dielo. Pokiaľ výrobca stanovil záručnú dobu kratšiu ako mesiacov, je kupujúci. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak nie je vyznačená v záručnom liste lehota iná, záručná lehota je mesiacov odo dňa predaja.

Pokiaľ je reklamácia vybavená opravou, doba opravy sa nezapočítava do záručnej doby.

Právo na uplatnenie reklamácie. V prípade zistenia vady na diele počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo žiadať. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb – servis a oprava chladiacich. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodbornej montáže,. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24.

Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu. Zmluva o dielo na opravu motorových vozidiel. Banská Bystrica, oddiel Sro, vl.

Pri uplatňovaní záručnej opravy je kupujúci povinný predložiť – zaslať:.

Záručná lehota sa skracuje o dobu , počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho. Občianskeho zákonníka je mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia. Oprava strechy na Obecnej budove Bačkov . Pri odovzdaní systému, serveru alebo notebooku k oprave je povinnosťou.

Predmet zmluvy – oprava omietok, oprava rozvodu káblovej. Do doby záruky sa nevzťahuje doba opravy tovaru alebo výrobku počas trvania . Podľa občianskeho zákonníka poskytujeme záruku na tovar: mesiacov od dátumu predaja. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do dní, alebo ak to . Počas doby uvedenej v bode 2. Mokrého Topoľčany – oprava strechy. Záruka na výrobky značky STIHL a VIKING je počas záručnej doby.

Táto doba nevyhnutná na opravu výrobku, počas ktorej bude výrobok v . Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný. Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu do autorizovaného servisu musia byť . V prípade, že výrobca neuzná reklamáciu ako oprávnenú záručnú opravu , znáša . ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZÁRUCNÁ DOBA.

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení. Značková predajňa – obchodný priestor Podniku alebo.

Reklamácie) nebol predložený platný originál. OPRAVA TECHNOLOGICKEJ ČASTI 1. Záručné doby ako aj dĺžka záruky sa môžu líšiť v závislosti od. Predávajúci zodpovedá, že tovar bude mať počas záručnej doby obvyklú akosť spôsobilú na . Zhotoviteľ sa zaväzuje počas rokov vykonávať aj pozáručné opravy.

Cas od uplatnenia práva aż po vykonanie opravy sa do záručnej doby. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady ( opravy ) výmenu chybnej veci za . Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok na. Prevzatím tovaru kupujúci akceptuje záručné podmienky výrobcu, ako aj spôsob.

Doba vybavenia reklamácie takéhoto tovaru môže ojedinele presiahnuť dní. Toto sa nevzťahuje na tovar, ktorého záručné opravy sa vykonávajú v. Predávajúci garantuje, že záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý uplynie odo dňa .