Bocik bez kosti cena

Bravčový bôčik bez kosti platné do: 20. Pre rôzne tepelné úpravy sa odporúča vyberať bôčik podľa nasledovných kritérií: závitky sú najlepšie . Bôčik bez kosti 1kg Kliknite pre zväčšenie. Bok bez kosti s kožou, zrezané rebrá, 23×50. Nahlásiť ďalší obrázok Nahláste urážlivý obrázok.

Názov, Údený bôčik bez kosti.

Možnosti balenie, nárez. Cena v Eur bez DPH za 1kg. Je to z hľadiska ceny najdrahšie bravčové,čisté mäso vyjde aj cez 2Sk! Hovädzie mäso predné bez kosti.

Zdroj: ŠÚSR, Priemerné spotrebiteľské ceny vybraných výrobkov v EUR, Sk. Info cena s DPH: 80€. Na dodacích listoch musí byť uvedená jednotková cena bez.

Druh tovaru, cena , predpokl. Spôsob určenia ceny : navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená.

Tovar a jeho cena sú bližšie špecifikované v prílohe č. Zmluvná cena tovaru, platobné podmienky a fakturácia. Jednotkové ceny dodávaného tovaru podľa tejto rámcovej dohody sú. Kosti bravčové z karé a krkovičky.

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Predmet zmluvy podľa jednotlivých položiek. Zvyšenia ceny stanovenej v cenovej ponuke,. Kúpna cena bola stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. Slanina anglická prerastaná. Jednotková cena bez DPH, Sadzba DPH, Výška DPH, Jednotková cena. Kupujlci sazavazuje tento tovar prevziat azaplatit kfpnu cenu.

Kripna cena a spdsotr rihrady. Navrhovaná ponuková – zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená . Odvoláva sa na zákon o cenách, ktorý vyžaduje nepredávať za ceny nižšie ako sú výrobné náklady. Obrázok Priemerná spotrebiteľská cena v . Obchodná cena (OC) s DPH je vypočítaná sadzbou DPH.

Celková cena v EUR s DPH. Ceny sú uvedené s DPH. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.

Keďže odkedy bravčové tuky z kostí alebo odpadu nie sú uvedené v. Dodací list bude tvoriť súčasť faktúry. Platba za odobratý tovar: TAK TV. Návrh ceny vyjadrený v EUR nasledovne: Predmet obstarávania. Kúpna cena tovaru je stanovená vrátane DPH, dovoznej prirážky, cla a dopravy do. Kúpnou cenou sa rozumie cena za tovar stanovená dohodou.

TEĽACIE STEHNO bez kosti.